Fauna i flora del Solsonès

El municipi d’Odèn, a l‘estar envoltat d’espais naturals protegits i poc alterat per l’acció humana, manté una gran diversitat. L’existència de diferents paisatges dins la mateixa zona fan possible una varietat significativa d’animals i plantes.

Aquesta és la fauna que podem trobar:

El cérvol (Cervus elaphus), el cabirol (Capreolus capreolus), l’isard (Rupicapra pyrenaica) i el porc fer (Sus scrofa) són els mamífers ungulats predominants al municipi. D’entre els carnívors en destaquem la fagina (Martes foina), el toixó (Meles meles) i de gat fer (Felis silvestis).

Pel que fa als ocells, cal destacar un nombre gran de rapinyaires com el voltor comú (Gyps fulvus), l’aufrany (Neophron percnopterus), l’àguila daurada (Aquila chysaetos) i el trencalòs (Gypaetus barbatus), una de les espècies més amenaçades de tot Europa. Als boscos de coníferes hi trobem altres espècies d’alt interès com el gall fer (Tetrao urogallus), el mussol pirinenc (Aegolius funereus) i el picot negre (Dryocopus martius). Altres espècies importants són la perdiu xerra (Perdix perdix), la merla de pit blanc (Turdus torquatus), entre moltes altres.

Dins els rèptils, a Odèn podem trobar escassament el llangardaix verd o lluert (Lacerta viridis) i l’escurçó pirinenc (Vipera aspis).

Dels amfibis, destacar el tritó pirinenc (Euproctus asper), endèmic dels Pirineus, que habita als rierols d’aigües fredes i oxigenades, el gripauet (Pelodytes punctatus) i el tòtil (Alytes obstetricans).

A les aigües cristal·lines dels rius trobem la truita (Salmo trutta), el barb cua-roig (Barbus haasi) i la madrilla (Parachondrostoma miegii).

El municipi d’Odèn, a l‘estar envoltat d’espais naturals protegits i poc alterat per l’acció humana, manté una gran diversitat. L’existència de diferents paisatges dins la mateixa zona fan possible una varietat significativa d’animals i plantes

La vegetació que trobem en les parts baixes, com ara el camí Ral de Baix que passa per l’avenc, és típica del medi submediterrani: hi ha grans masses de pi rojalet, pinassa i alzines amb algunes taques de roure martinenc. Al sotabosc hi domina el boix, el ginebre i la savina que sovint creixen en forma arbustiva, i hi trobem arbusts com el Iloreret o el galzeran.

A l’entorn de les rases hi creix una variada i rica vegetació de ribera; s’hi pot trobar arbres com els aurons, les blades, els trèmols, els grèvols; arbusts com el galzeran, o herbes com l’orella d’ós, la falzia o l’herba prima.

Extracte de l’article “La fauna i la vegetació del Solsonès”. Aportació de David Guixé, biòleg. Llibre “Ruta geològica de l’avenc Montserrat Ubach i la Roca de Canalda”. J. Lloret i M. Ubach. Segona edició, 2022.

Llegiu l’article